Loa phường

Loa phường

2022-02-08 10:30:00

Từ 1-3: Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng chính thức là ngành "kinh doanh có điều kiện"

Theo Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở…, từ 1-3 tới sẽ có thêm 1 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, nhiều quy định quan trọng về kinh doanh bất động sản cũng có hiệu lực.

an-ninh-mang-7366

Khoản 5 Điều 3 Luật số 03 đã bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng được thêm tại số thứ tự 132a, sau số thứ tự 132 của Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Ngoài ra, Luật này còn sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp về quyền của thành viên công ty; Bổ sung quy định về các hoạt động thực hiện trước đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi tại Điều 33 Luật Đấu thầu; Sửa đổi quy định về quyền sử dụng đất hợp pháp tại khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở;

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Sửa đổi quy định về ủy thác thi hành án và ủy thác xử lý tài sản tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự...

Cũng từ 1-3, nhiều quy định về kinh doanh bất động sản cũng có sự thay đổi. Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đã bổ sung nội dung mới về điều kiện kinh doanh bất động sản.

Nghị định đã bỏ yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng nhằm đảm bảo phù hợp với điểm a, khoản 2, Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (gọi chung là doanh nghiệp).

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

Trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản thì phải công bố thông tin về doanh nghiệp tại sàn giao dịch bất động sản, gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra còn phải công bố thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có); thông tin về số lượng bất động sản được kinh doanh…

Đặc biệt, Nghị định còn nêu rõ, các doanh nghiệp này chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Cre An Ninh Thủ đô