Hải Đăng

Hải Đăng

2022-06-02 08:30:00

Sở Giáo dục Bà Rịa-Vũng Tàu quán triệt tất cả các trường thực hiện công khai

Việc công khai sẽ được thực hiện trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Ngày 30/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Công văn số 1523/SGDĐT-KHTC gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này về việc “tiếp tục hướng dẫn, quán triệt việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT”.

Theo đó, việc công khai sẽ được thực hiện trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

Việc niêm yết công khai được diễn ra tại cơ sở giáo dục và đào tạo, đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

Công văn nêu rõ, các cơ sở giáo dục và đào tạo tại tỉnh này thực hiện công khai với các hình thức:

Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em mới tiếp nhận hoặc trước khi cơ sở giáo dục và đào tạo tuyển sinh đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tuyển mới.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT. Ảnh: Chụp màn hình

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT. Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh vào đầu năm học mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục hoặc học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại tại cơ sở giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT còn phải thực hiện công khai như sau:

Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc cơ sở đào tạo về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ trong thời gian các khoa, bộ môn, trung tâm và đơn vị làm việc.

Đối với nội dung quy định tại điểm a, điểm c, khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT được cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo chậm nhất là tháng 4 hằng năm.

Về công khai tài chính, trong công văn này cho biết, biểu mẫu công khai sẽ được thực hiện theo các biểu quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC. Thời gian và hình thức công khai được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Về công khai cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng được yêu cầu. Mục tiêu là thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Công văn này nhấn mạnh, về nguyên tắc việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục và đào tạo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này.

Thông tin được công khai tại các cơ sở giáo dục và đào tạo và trên các trang thông tin điện tử theo quy định tại Quy chế này phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

Qua đó, công văn cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong khâu thực hiện như sau:

Cụ thể, các cơ sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho trước 30 tháng 9 hằng năm. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục và đào tạo.

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét. Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo.

Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố (huyện có trách nhiệm như sau:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thực hiện quy chế công khai theo quy định tại Quy chế của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực thuộc; chủ trì phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Việc kiểm tra có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục. Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho cơ sở giáo dục. Thời điểm thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra.

Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra; gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 10 hằng năm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân các huyện theo phân cấp quản lý hiện hành về việc thực hiện công khai, đánh giá kết quả thực hiện 03 công khai .

Theo Giaoduc.net