Hải Đăng

Hải Đăng

2022-07-04 09:00:00

Sang tên đất cho nhà hàng xóm

Nhà tôi và nhà hàng xóm muốn sang tên đổi đất cho nhau, diện tích trên sổ của hai bên có chênh lệch một ít, bên tôi là 125m2 còn bên kia 122m2. Hai thửa không gần nhau. Vậy hai bên có thể làm chuyển đổi theo hình thức nào?

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất”

Người sử dụng đất được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;- Đất không có tranh chấp;- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;- Trong thời hạn sử dụng đất;- Không thuộc các trường hợp không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật đất đai.

Gia đình bạn đang quan tâm về việc thuế, phí phải đóng trong trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, chúng tôi xin được tư vấn quy định của pháp luật về thuế, lệ phí khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

Thứ nhất: Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ:

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

+ Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0,5%

2

Thuế thu nhập cá nhân:

+ Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi 2014 thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

+ Mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản là 2%

Một khoản phí khác theo quy định của pháp luật

Thứ hai: Đối với trường hợp tặng cho bất động sản

Trường hợp của bạn, bên tặng cho và nhận tặng là hàng xóm nên không thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Lệ phí trước bạ: Mức lệ phí trước bạ khi tặng cho quyền sử dụng đất cũng là 0,5% giống như chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thuế thu nhập cá nhân: Theo điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, việc xác định thu nhập tính thuế đối với tặng cho là bất động sản được xác định như sau:

+ Phần trị giá đất được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm nhận thừa kế, nhận quà tặng;

+ Phần trị giá nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, về định mức xây dựng cơ bản; giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Thuế suất đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10% trên thu nhập tính thuế.