Mây lang thang

Mây lang thang

2022-02-20 09:37:00

Những quyền lợi của chủ sở hữu chung cư thuộc diện cải tạo, xây lại

Chủ căn hộ chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác sẽ được hưởng 8 quyền lợi theo quy định pháp luật.

quyen-loi-chung-cu

Căn cứ theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP, chủ sở hữu chung cư thuộc diện cải tạo, xây lại có những quyền sau:

1. Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

2. Được tái định cư, được giải quyết chỗ ở tạm thời, được lựa chọn hình thức bồi thường theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tiền chênh lệch bồi thường (nếu có).

3. Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư.

4. Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

5. Được mua nhà ở bố trí tạm thời trong trường hợp nhà ở này thuộc diện được bán theo quy định nếu chủ sở hữu không có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở tái định cư.

6. Được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư, nhà ở bố trí tạm thời (nếu được mua nhà ở này); trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán được thực hiện như đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản; người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư cuối cùng được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở.

7. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

8. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.