lili

lili

2021-10-24 06:27:00

Nạo vét đường thủy, cảng biển có phải đánh giá tác động môi trường?

Các hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa có hình thức thực hiện không phải là dự án, không lập dự án hoặc báo cáo kinh tế -kỹ thuật theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Theo phản ánh của ông Yên Giang (TPHCM), Điều 7 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa quy định về công tác môi trường như sau: Các dự án nạo vét cơ bản trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với các dự án, công trình nạo vét duy tu với khối lượng thực hiện hàng năm có tính quy luật, việc đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện theo thời hạn từng năm hoặc theo chu kỳ đến 5 năm.

Các dự án nạo vét cơ bản trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các dự án nạo vét cơ bản trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Như vậy có thể hiểu tất cả dự án nạo vét cơ bản phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; các dự án nạo vét duy tu phải lập đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường tùy thuộc vào khối lượng nạo vét.

Theo quy định tại Phụ lục II nhóm các dự án về giao thông, tại Mục 23 quy định tất cả dự án đầu tư xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công, khái niệm dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng không bao gồm các dự án bảo trì, sửa chữa.

Căn cứ các quy định nêu trên, ông Giang hỏi, tất cả dự án đầu tư, dự án nạo vét cơ bản có bắt buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Các dự án nạo vét duy tu phải lập đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường tùy thuộc vào khối lượng nạo vét có đúng không?

Công trình duy tu nạo vét với khối lượng ≥ 100.000m3 phải lập đánh giá tác động môi trường và công trình duy tu nạo vét với khối lượng < 100.000m3 phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường có đúng không?

Khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án số lượng chuyên đề trong báo cáo có bắt buộc phải theo cấu trúc của Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Mẫu số 04 Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP hay không, và số lượng chuyên đề của các dự án bắt buộc giống nhau không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường là dự án.

Các hoạt động nạo vét có hình thức thực hiện không phải là dự án, không lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa thì không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Theo quy định tại số thứ tự 23 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, các dự án nạo vét luồng hàng hải và luồng đường thủy nội địa thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường không hướng dẫn nội dung hay số lượng chuyên đề phải thực hiện.

Chinhphu.vn