Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-04-26 18:34:00

Một Tạp chí đi phát triển thương hiệu cho chủ đầu tư dự án

Ngoài việc liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An xin hướng dẫn thông tin đến báo chí thì chủ đầu tư dự án Rồng Vàng cũng cho biết, Tạp chí Truyền thống và Phát triển trở thành đơn vị được uỷ quyền để cung cấp thông tin đến báo chí.

Ngày 26/4, Tạp chỉ điện tử Doanh nghiệp và đầu tư có bài viết.

TC
TC1
TC2