Vũ Nguyễn

Vũ Nguyễn

2021-09-04 15:49:00

Đồng Nai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính

Ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký, ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố theo quy định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Toàn văn nội dung của Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai:

z2734566456649_422f49541d1705ae8663d712b283f2c2 (1)
z2734566621673_2ab61a5caa4640381c6eb764d46be230 (1)