Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-06-27 15:42:00

Đồng Nai: Công khai loạt doanh nghiệp, dự án vi phạm pháp luật đất đai

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc xử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao, cho thuê đất và đề xuất xử phạt hàng loạt dự án có quy mô lớn, trong đó có cả những dự án tái định cư...

Ngày 18/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Tổng cục Quản lý đất đai về việc công bố công khai các trường hợp vi phạm luật đất đai.

Theo đó, Sở TN&MT thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Vưn bản 13497/UBND - KTN ngày 6/11/2021 về việc giao Sở TN&MT triển khai thực hiện Văn bản số 2234/TCQLĐĐ -CKSQLĐĐ ngày 12/10/2020 của Tổng cục Quản lý đất đai đồng báo cáo UBND tỉnh.

Sở TN&MT đã báo cáo kết quả như sau:

Trong những năm qua, Sở TN&MT đã tổ chức khiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất và đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với 54 dự án với tổng diện tích 673,43ha. Qua rà soát, đến nay 39 dự án chậm đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích 507,53ha phải công khai trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Tổng cục Quản lý đất đai theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật đất đai 2013 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, cụ thể:

- UBND tỉnh đã có quyết định, văn bản chỉ đạo thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 12 dự án với tổng diện tích 33,85ha (phụ lục 1)

- UBND tình đã có quyết định, văn bản gia hạn tiến độ sử dụng đất, hiện nay Sở TN&MT đang tiếp tục theo dõi xử lý đối với 27 dự án với tổng diện tích 473,68ha (phụ lục 2).

Dưới đây là danh sách tên dự án và các tổ chức sử dụng đất có vi phạm:

pluc1
pluc1a
pluc1b
pluc1c
pluc2
pluc2a
pluc2b
pluc2c
pluc2d
pluc2e
pluc2g