Mac Dinh Cuong

Loa phường

2021-05-29 11:11:00

Để mất 11.000ha đất, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ bị chấn chỉnh, khắc phục?

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo kết luận thanh tra của 3 tập đoàn lớn, trong đó đáng chú ý là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dù để mất gần 11.000ha đất nhưng chỉ bị kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những khuyết điểm, vi phạm?

Ngày 23/5 Tuổi trẻ Thủ đô có bài viết: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để mất gần 11.000ha đất chỉ bị chấn chỉnh, khắc phục?

Tính đến ngày 31/12/2017, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để 10.710,36ha đất bị lấn, chiếm tập trung ở các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và để diện tích đất chồng lấn giữa các Công ty thuộc Tập đoàn với các đối tượng khác chủ yếu là người dân lên tới 1.737,44ha. Đến thời điểm thanh tra, tập đoàn đã giải quyết dứt điểm được 476,2ha, chưa được giải quyết dứt điểm là 11.971,6ha (lấn, chiếm là 10.347,36ha; chồng lấn 1.624,24ha), vi phạm quy định của pháp luật đất đai.

Về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước: Tập đoàn quản lý, sử dụng 759 cơ sở nhà đất (diện tích đất là 1.200,39ha, diện tích nhà là 1.176.187m2) thuộc đối tượng phải xử lý, sắp xếp theo Quyết định số 09 ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên đến ngày 31/12/2017, Tập đoàn đã trình cơ quan chức năng về việc xử lý, sắp xếp 43 cơ sở, chiếm 5,7% (diện tích đất 15,39ha, diện tích nhà 42.198m2); Số cơ sở nhà đất còn lại chưa được phê duyệt xử lý, sắp xếp theo quy định là 716 cơ sở, chiếm 94,3% (diện tích đất 1.185ha, diện tích nhà 1.133.989m2), hiện mới hoàn tất công tác kiểm tra hiện trạng.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty