Loa phường

Loa phường

2022-06-11 09:49:00

Đánh giá tiến độ triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp

Đoàn Kiểm tra của Sở Tư pháp do Phó giám đốc Sở Tư pháp Ngô Văn Toàn làm trưởng đoàn đang tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp tại các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh.

Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc, góp phần đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực hộ tịch; sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng kiểm tra việc quản lý, khai thác hoàn toàn dữ liệu hộ tịch trên phần mềm quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; kiểm tra đánh giá thực trạng, hạ tầng, kỹ thuật phục vụ Đề án 06 của các địa phương trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc triển khai, thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Theo kế hoạch, thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 2 đến 16-6-2022.