lili

lili

2022-03-09 08:00:00

BỘ XÂY DỰNG: Không cho phép 'nhồi' nhà tái định cư vào quỹ đất NƠXH tại ‘siêu’ khu đô thị 400ha

Theo Bộ Xây dựng, quỹ đất 20% dành để đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng NƠXH. Do đó, đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng NƠXH là không phù hợp.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bến Tre cho ý kiến liên quan đến quỹ đất bố trí NƠXH tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre, quy mô khoảng 406ha, xã Bình Phú, phường 6,7, thành phố Bến Tre.

Bộ xây dựng khẳng định, đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án Khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre, quy mô khoảng 406 ha thuộc quỹ đất dành để xây dựng NƠXH là không phù hợp. Ảnh minh họa.

Bộ xây dựng khẳng định, đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án Khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre, quy mô khoảng 406 ha thuộc quỹ đất dành để xây dựng NƠXH là không phù hợp. Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, tại báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, thì Dự án thuộc đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị số 3, thành phố Bến Tre đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt. Dự án dành một phần quỹ đất ở để bố trí nhà ở tái định cư. Địa phương chưa phê duyệt chủ trương chấp thuận đầu tư, đấu thầu chọn lựa nhà đầu tư.

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của Dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng NƠXH.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, tại Điều 37 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: Việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 35 của Luật này và quy định của pháp luật về đất đai. Diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có quy định: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH.

Như vậy, quỹ đất 20% dành để đầu tư NƠXH trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng NƠXH (không bao gồm dành để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư).

“Do đó, đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng NƠXH là không phù hợp”, Bộ Xây dựng khẳng định.

Theo TPO