Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-07-05 23:13:00

60% đơn thư tố cáo đều liên quan đến đất đai?

Đất đai là lĩnh vực hội tụ nhiều cái nhất: phức tạp nhất, nhiều khiếu nại, tố cáo nhất và tham nhũng lớn nhất. Mặc dù có giảm nhưng từ năm 2013 đến nay, đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai vẫn chiếm trên 60% trong tổng số các đơn thư...

Báo cáo của Chính phủ nhận định, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, tình hình đơn, thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn trước nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số đơn, thư khiếu nại, với trên 60%.

Mới đây Tạp chí điện tử Vneconomy có bài viết: Đất đai ngổn ngang sai phạm

dat
dat1
dat2
dat3
dat4
dat5
dat6