lili

lili

2021-10-21 07:49:00

4 trường hợp phải giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Bộ TN-MT vừa ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Thông tư quy định các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc một trong các trường hợp sau phải có giấy phép: hồ chứa khai thác nước mặt để phát điện công suất lắp máy trên 50kW; hồ chứa khai thác nước mặt có quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác; cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt có quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác; công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10m3/ngày đêm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng hệ thống giám sát (tự động trực tuyến hoặc định kỳ) khai thác, sử dụng tài nguyên nước đảm bảo tính chính xác, khách quan, đồng bộ và cập nhật thông tin vào hệ thống giám sát tài nguyên nước quốc gia trước ngày 31-12-2023.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30-11-2021, thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 7-11-2017 của Bộ TN-MT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.