largeer
Home / Tag
Thêm một dự án nữa tập đoàn Sơn Hải dự kiến hoàn thành trước thời hạn Thêm một dự án nữa tập đoàn Sơn Hải dự kiến hoàn thành trước thời hạn

Thêm một dự án nữa tập đoàn Sơn Hải dự kiến hoàn thành trước thời hạn

-   29/01/2024 12:34

Lần này là dự kiến vượt tiến độ ít nhất 1 năm gói thầu XL2 đoạn Vân Phong - Nha Trang trong dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.