largeer
Home / Tag
Long An: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 của UBND huyện Mộc Hóa Long An: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 của UBND huyện Mộc Hóa

Long An: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 của UBND huyện Mộc Hóa

-   25/01/2024 16:29

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường đang một mình tham gia gói thầu Gói thầu xây lắp thuộc KHLCNT Dịch vụ công ích năm 2024 của UBND huyện Mộc Hóa với giá dự thầu 3.549.396.550.