Home / Tag
Thương thảo hợp đồng là gì? Xử lý nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng rao sao? Thương thảo hợp đồng là gì? Xử lý nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng rao sao?

Thương thảo hợp đồng là gì? Xử lý nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng rao sao?

-   22/09/2023 12:12

Thương thảo hợp đồng là một bước thực hiện trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu, được thực hiện sau khi có kết quả xếp hạng nhà thầu và trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Khi thương thảo hợp đồng các bên ký kết văn bản biên bản thương thảo hợp đồng, đây là tài liệu pháp lý làm cơ sở bên mời thầu đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và làm căn cứ để ký kết hợp đồng.

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ chỉ có nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới được thương thảo hợp đồng đúng không? Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ chỉ có nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới được thương thảo hợp đồng đúng không?

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ chỉ có nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới được thương thảo hợp đồng đúng không?

-   29/07/2023 07:32

Nhiều câu hỏi thắc mắc về trường hợp: “Chỉ có nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới được mời thương thảo hợp đồng trong đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ đúng không?”.