largeer
Home / Tag
BRVT: Duy nhất công ty TNHH Tiên Triết tham gia gói thầu duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức năm 2024 – Khu phía Nam hơn 6,2 tỷ đồng BRVT: Duy nhất công ty TNHH Tiên Triết tham gia gói thầu duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức năm 2024 – Khu phía Nam hơn 6,2 tỷ đồng

BRVT: Duy nhất công ty TNHH Tiên Triết tham gia gói thầu duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức năm 2024 – Khu phía Nam hơn 6,2 tỷ đồng

-   01/12/2023 12:56

Tại KHLCNT duy tu hạ tầng, duy trì hệ thống chiếu sáng, San ủi PCCC, dịch vụ bảo vệ Khu công nghiệp Châu Đức năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, gói thầu Duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức năm 2024 – Khu phía Nam chỉ có duy nhất công ty TNHH Tiên Triết dự thầu.