Home / Tag
Bộ 3 Phúc Thịnh Design – An Thành Nam – Toàn Phát Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu hơn 21 tỷ dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Bến Cát năm 2024? Bộ 3 Phúc Thịnh Design – An Thành Nam – Toàn Phát Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu hơn 21 tỷ dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Bến Cát năm 2024?

Bộ 3 Phúc Thịnh Design – An Thành Nam – Toàn Phát Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu hơn 21 tỷ dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Bến Cát năm 2024?

-   17/11/2023 12:59

Trước đó ngày 31/12/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã phê duyệt trúng thầu cho liên danh Phúc Thịnh Design – An Thành Nam – Toàn Phát Bình Dương gói thầu hơn 21 tỷ đồng dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023.