largeer
Home / Tag
Công ty TNHH Dầu khí Cầu Kè bị xử phạt do bán xăng, dầu chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Công ty TNHH Dầu khí Cầu Kè bị xử phạt do bán xăng, dầu chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Công ty TNHH Dầu khí Cầu Kè bị xử phạt do bán xăng, dầu chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

-   25/03/2023 09:02

Công ty TNHH Dầu khí Cầu Kè bị xử phạt do sử dụng 2 trụ bơm xăng, dầu có giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực và bán xăng, dầu chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.