largeer
Home / Tag
Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty quản lý Samten Hills Dalat sử dụng đất đúng mục đích Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty quản lý Samten Hills Dalat sử dụng đất đúng mục đích

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty quản lý Samten Hills Dalat sử dụng đất đúng mục đích

-   17/04/2023 15:25

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty quản lý Samten Hills Dalat sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi mục tiêu "nghĩ dưỡng" tại dự án.